The future of rock belongs to women. - Kurt Cobain