Pray GOD by HEART, Not by HABIT. - Abhishek Shukla